Use Case: GraphQL Open endpoint

For the English version, click here.

Status GraphQL Endpoint

Ten alle tijden is het meest up-to-date GraphQL endpoint beschikbaar middels deze link. Deze pagina is niet langer 100% representatief voor de inhoud van dit endpoint, specifiek op het gebied van het datamodel en hele specifieke UOI componenten. De beschrijving over hoe het endpoint te gebruiken is nog wel intact.

Disclaimer

Deze pagina beschrijft het eerste open GraphQL endpoint wat het Kadaster bij wijze van experiment beschikbaar stelt. Dit endpoint wordt met een onderhouden met een ‘best-effort’ service level en betreft alleen open data bronnen bij het Kadaster. Wij kunnen voor dit endpoint niet garanderen dat de data altijd actueel is en zullen af en toe (onaangekondigd) het endpoint vernieuwen in het kader van doorontwikkeling. Heb je hier vragen of opmerkingen over? Neem dan contact met ons op.

Introductie

Met GraphQL ondervangen we een aantal vaak gestelde tekortkomingen van de services die we op onze basisregistraties leveren.

 • Levering van data is vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd. We geven de gebruiker de kans om precies die data te bevragen die hij/zij nodig heeft
 • We maken bevragen op basis van objecten mogelijk
 • Verschillende datasets met een administratieve connectie kunnen integraal bevraagd worden

Met GraphQL definiëren we een model van onze data in zogenoemde objecten en diens attributen. Voor dit endpoint bevat dit momenteel enkel data uit de Basisadministratie Adressen & Gebouwen (BAG). Een volledig datamodel van deze bron is te vinden in Figuur 1.

Schema BAG
Figuur 1 ― Het volledige datamodel van de BAG (Bron: Gemeente Amsterdam)

Voor dit endpoint zijn hiervan de volgende objecten beschikbaar gesteld:

Woonplaats Woonplaats kent de volgende attributen:
- identificatiecode
- uoi
- woonplaatsnaam
- woonplaatsstatus
- geovlak; geometrie, in RD-coordinatensysteem
- openbareruimten; alle openbare ruimten in deze woonplaats
Openbare Ruimte Openbare ruimte (oa. straat) kent de volgende attributen:
- identificatiecode
- uoi
- openbareruimtenaam
- openbareruimtestatus
- openbareruimtetype
- gerelateerdeWoonplaats; de woonplaats waarin deze openbare ruimte ligt
- nummeraanduidingen; alle nummeraanduidingen (adressen) in deze openbare ruimte
Nummeraanduiding Nummeraanduiding (ookwel: adres) kent de volgende attributen:
- identificatiecode
- uoi
- postcode
- huisnummer
- huisletter
- huisnummertoevoeging
- nummeraanduidingstatus
- bijbehorendeOpenbareRuimte; openbare ruimte (straat) waarin dit adres ligt
- hoofdadresVan; het verblijfsobject (woning/vestiging) waarvan dit adres het hoofdadres is
Verblijfsobject Verblijfsobject (ookwel: woning/vestiging) kent de volgende attributen:
- identificatiecode
- uoi
- oppervlakteverblijfsobject
- verblijfsobjectstatus
- geopunt; geometrie, in RD-coordinatensysteem
- hoofdadres; het primaire nummeraanduiding (adres) van het verblijfsobject
- ligtinpand; het pand waarin dit verblijfsobject ligt
Pand Pand (ookwel: gebouw) kent de volgende attributen:
- identificatiecode
- uoi
- bouwjaar
- pandstatus
- geovlak; geometrie, in RD-coordinatensysteem
- vbosinpand; alle verblijfsobjecten (woningen/vestigingen) die in dit pand gevestigd zijn

Deze objecten zijn landsdekkend. Er kan dus over heel Nederland bevragingen worden uitgevoerd op de beschikbare data middels dit endpoint.

Kadaster jargon

Niet veel mensen zullen hun huis beschrijven als een Verblijfsobject, zoals hij officieel in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is opgenomen. Voor een goede beschrijving van de objecten en wat deze representeren, verwijzen we de lezer naar een betrouwbare bron zoals die van de Gemeente Amsterdam.

GraphQL Introspection

Wanneer je gebruik maakt van de GraphQL Playground om een query op te stellen in GraphQL, wordt je door de user interface ondersteunt in het opstellen van de juiste bevragingen. Voor deze stap gebruikt het endpoint de GraphQL Introspection query. Hiermee wordt tijdens het typen de objecten en attributen zichtbaar die in een query beschikbaar zijn. Dit datamodel is ook in alle rust terug te lezen in Docs rechts in het scherm. Het datamodel kan ook gevisualiseerd worden met GraphQL Voyager. Gebruik daarvoor deze SDL file. Binnen de demo omgeving van GraphQL Voyager kun je het schema veranderen met deze SDL file met ‘Change Schema’.

Bevragingen middels een identificatiecode

Ieder object binnen de BAG kent zijn eigen identificatiecode (een 16-cijferige ‘string’ met daarin onder andere verwijzingen naar de betrokken gemeente en het type object wat beschreven wordt). Op zoek naar de identificatiecode van jouw adres of openbare ruimte? Kijk dan ook even op de BAGViewer.

Middels GraphQL kan er op twee manieren een bevraging worden uitgevoerd, middels een identificatiecode of middels een first/offset/filter combinatie. Neem als voorbeeld een bevraging waarbij we de informatie van een Nummeraanduiding (adres) met identificatiecode 0307200000495314 bevragen. Zie bijvoorbeeld onderstaande bevraging.

query informatieVoorEenIdentificatiecode {
 bagnummeraanduiding(identificatiecode: "0307200000495314", peilDatum: "2020-11-13") {
  identificatiecode
  postcode
  huisnummer
  huisletter
  huisnummertoevoeging
  uoi
 }
}

In feite gedraagt deze bevraging zich als een simpele REST-API interface op een Nummeraanduiding, waarbij alle informatie (attributen) gegeven dit object wordt getoond.

Peildatums

We hebben in bovenstaande specifieke bevraging een expliciete peildatum meegegeven. Dit houdt dus in dat we alleen de objecten geldend op dit specifieke moment ophalen. Indien deze peildatum niet wordt meegegeven pakt het endpoint standaard de huidige datum als peildatum. Het is dus momenteel niet mogelijk om historie middels dit endpoint te bevragen.

UOI

Recent heeft Kadaster in samenwerking met het Ministerie van BZK en Fibree gewerkt aan een Unique Object Identifier (UOI). Deze is voor dit open endpoint geintegreerd in de BAG dataset.

UOI schema
Figuur 2 ― De structuur van een Unique Object Identifier (UOI)

Een object is dan ook middels eenzelfde bevraging met een uoi als identificatiecode te gebruiken. Een voorbeeld van een bevraging rondom hetzelfde object als in bovengenoemde query doe je als volgt.

query informatieVoorEenUOI {
 bagnummeraanduiding(uoi: "NL.550e8400-e29b-na0a-0307-200000495314", peilDatum: "2020-11-13")
 {
  uoi
  postcode
  huisnummer
  huisletter
  huisnummertoevoeging  
  identificatiecode
  
 }
}

Bevragingen middels first/offset en filter

Het kan voorkomen dat de gebruiker niet geïnteresseerd is in het bevragen van één enkel object, maar dat een gebruiker een set aan objecten uit bijvoorbeeld een woonplaats of openbare ruimte (straat) wil bevragen. In dat geval kun je gebruik maken van de first en offset argumenten. Hiermee bevraag je de eerste (first) objecten, startend vanaf het (offset) object. Een voorbeeld bevraging vind je hieronder. Deze query bevraagd voor een gegeven woonplaats met identificatiecode 1245 (Den Haag) de eerste 3 openbare ruimten (straten) en van deze openbare ruimten worden daar vijf nummeraanduidingen (adressen) bevraagd, startende met nummer 11.

Note: Om extreme belasting op het endpoint te limiteren mag een query niet langer dan 60 seconden duren. Daarna zal het een timeout error geven. Dit betekent dat het nummer gekozen voor first niet te hoog mag zijn (omdat hiermee het aantal opgehaalde elementen erg groot wordt). De stijlregel die wij hier hanteren is om niet batches groter dan 1000 op te vragen tegelijkertijd. Door met first en offset te werken kunnen deze wel in meerdere batches achter elkaar bevraagd worden.

query AdressenInDenHaag 
 {
 ## Deze query bevraagt verschillende adressen in Den Haag (code: 1245) op basis van de eerste openbare ruimten 
 bagwoonplaats(identificatiecode: "1245", peilDatum: "2020-11-13") {
  woonplaatsnaam
  woonplaatsstatus
  uoi
  peilDatum
  openbareruimten(first: 3) {
   openbareruimtenaam
   identificatiecode
   uoi
   nummeraanduidingen(first: 5, offset: 10) {
    identificatiecode
    uoi
    postcode
    huisnummer
    huisletter
    huisnummertoevoeging
   }
  }
 }
}

Bevragingen middels een filter

Het uitgangspunt met dit open GraphQL endpoint is dat we met Kadaster een transitie willen maken van aanbodgestuurd naar vraaggestuurde bevragingen. Dat betekent dus dat de gebruiker kiest welke data hij/zij wil zien, binnen het datamodel van de beschikbare data. Om deze reden filteren we bij voorbaat ook geen data uit de bron. Enkel het gebruik van een peildatum (de default of een gekozen variant) wordt geforceerd.

De gebruiker kan wel zelf een filter toevoegen. Vrijwel ieder object heeft een argument filter waarmee een bepaalde selectie kan worden uitgevoerd. De beschikbare kolommen waarop gefilterd kunnen worden in het object zijn alle attributen die zich ook in het object zelf bevinden. Meerdere filters worden gescheiden met een ‘and’. Een voorbeeldbevraging met het gebruik van een filter ziet er als volgt uit:

query InfoVoorEenAdres {
 ## Deze query bevraagt alle informatie uit de BAG voor het hoofdkantoor van de politie in Den Haag 
 bagnummeraanduiding(filter: "postcode='2585BG' and huisnummer=35") {
  identificatiecode
  uoi
  postcode
  huisnummer
  huisletter
  hoofdadresVan {
   identificatiecode
   uoi
   oppervlakteverblijfsobject
   ligtinpand {
    identificatiecode
    uoi
    bouwjaar
   }
  }
 }
}

Deze query bevraagt (een set aan bagnummeraanduidingen) zonder first en offset. Het neemt de twee attributen van een bagnummeraanduiding (postcode en huisnummer) en plaatst een filter op deze attributen. Let op dat omdat postcode een string betreft, aanhalingstekens (‘’) noodzakelijk zijn in het filter. Omdat huisnummer een getal betreft is dat hier niet nodig. Deze query bevraagt dus alle nummeraanduidingen met postcode 2585BG en huisnummer 35. Van deze nummeraanduiding wordt ook het betreffende verblijfsobject en pand erbij gezocht, inclusief de voor ons relevante attributen van deze objecten.

Bevragingen in een programmeertaal (Python)

Wil je bovenstaand endpoint nu bevragen met iets anders dan de user interface? Dat kan! Het endpoint dient ook als een traditioneel HTTP endpoint waar GET requests op kunnen worden uitgevoerd om de benodigde data op te halen. Een voorbeeld in Python over hoe dit te doen vind je hieronder:

from six.moves import urllib
import json

class GraphQLClient:
  """
  In deze class wordt connectie gelegd met onze GraphQL endpoint en kan een bevraging worden uitgevoerd
  """
  def __init__(self, endpoint):
    self.endpoint = endpoint
    self.token = None
    self.headername = None

  def execute(self, query, variables=None, return_json = True):
    return self._send(query, variables, return_json)

  def inject_token(self, token, headername='Authorization'):
    self.token = token
    self.headername = headername

  def _send(self, query, variables, return_json = True):
    data = {'query': query,
        'variables': variables}
    headers = {'Accept': 'application/json',
          'Content-Type': 'application/json'}

    if self.token is not None:
      headers[self.headername] = '{}'.format(self.token)

    req = urllib.request.Request(self.endpoint, json.dumps(data).encode('utf-8'), headers)

    try:
      response = urllib.request.urlopen(req)
      if return_json:
        return json.loads(response.read().decode('utf-8'))
      else:
        return response.read().decode('utf-8')
    except urllib.error.HTTPError as e:
      raise e

Importeer bovenstaande class in een nieuw script en voer de volgende statements uit.

GRAPHQL_ENDPOINT = "https://labs.kadaster.nl/odysseyhackathon"
client = GraphQLClient(GRAPHQL_ENDPOINT)
graphql_query = """ query informatieVoorEenUOI {
           bagnummeraanduiding(uoi: "NL.550e8400-e29b-na0a-0307-200000495314", peilDatum: "2020-11-13")
           {
            uoi
            postcode
            huisnummer
            huisletter
            huisnummertoevoeging  
            identificatiecode
            
           }
          }"""
result = client.execute(graphql_query)
print(result['data'])